Eduardo Dias

Thoughts on Architecture, Methodologies, Domain Design and .NET Technologies.